Monthly Archives: มิถุนายน 2013

1 หลักสูตร 2 มุมมอง

จาก Exemplars of Curriculum Theory
ระบุถึงแนวคิดของการเป็นหลักสูตรว่ามี 2 มุมมองใหญ่ ๆ และระบุถึง ประเภทย่อย ได้แก่ หลักสูตรในมุมมอง Planned curriculum vs Expreienced curriculum  ซึ่งต่างกันตรงที่การเป็นหลักสูตรตามสร้างขึ้นตามความคาดหวังและหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามผลผลิต(ผู้เรียน)

โดย กัญญาพัฒน์ มามาตร 56254902

Advertisements

หลักสูตร คือ….

                  หลักสูตรเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้ปรัชญาหรือความมุ่งหมายทางการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายเพราะหลักสูตรเป็นตัวกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ อีกทั้งเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยมในอันที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญในทุกๆด้าน

ความหมายของหลักสูตร

               คำว่า “หลักสูตร” หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “ Curriculum ” ได้มีนักวิชาการทางการศึกษาได้ให้คำนิยามหรือความหมายของหลักสูตรไว้หลายทัศนะดังนี้

                    ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1272) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึงประมวลวิชาและกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ในสถานศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

                    ส่วน เกล็น  แฮนส์ (Glen Hass, 1980 อ้างถึงใน ธำรง บัวศรี, 2542 : 4)กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากโปรแกรมการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยกรอบของทฤษฎีและการวิจัยในอดีตและปัจจุบันเป็นพื้นฐาน

                    สำหรับ ธำรง บัวศรี (2542 : 7) ให้ความหมายว่า หลักสูตร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมายการจัดเนื้อหา กิจกรรมและมวลประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆตามจุดหมายที่ได้กำหนดไว้

                    ฉะนั้น หลักสูตร จึงหมายถึง ประสบการณ์ ที่เป็นเนื้อหา สาระสำคัญ กิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

                     และหากจะเปรียบเทียบ หลักสูตรกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นหน้าที่ของหลักสูตรชัดเจน  ก็น่าจะเปรียบเทียบกับ “ต้นไม้” ที่ มวลประสบการณ์สามารถเติบโต พัฒนา เปลี่ยนแปลงความสูง ขยายกิ่งก้านอย่างต้นไม้  และออกแบบโดยการอาศัยทฤษฎีและการวิจัย ซึ่งก็เสมือนปุ๋ย อาหาร น้ำที่เราต้องใส่ให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตอย่างที่เราต้องการ

อ้างอิง ความรู้จาก : http://www.kroobannok.com/39838